Solicitude de admisión para o curso 2021/2022

ED. INFANTIL, ED. PRIMARIA E ESO

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: do 1 ó 20 de marzo.

Horario de atención: de 8:30 a 13:00 (de luns a venres). Se neste horario non pode vir, darémoslle cita chamando ó 986 368073.

O impreso de solicitude de admisión (ED550B) poden solicitalo no centro ou ben descargalo desde a nosa páxina web www.colegioaguarda.com e entregalo cuberto e asinado en Secretaría xunto coa documentación.

Se desexan presenta-la solicitude de maneira electrónica, poden facelo a través da aplicación admisionalumnado sempre que dispoñan de certificado dixital ou Chave365.

Para calquera eventualidade ou dúbida sobre o proceso de admisión, estaremos ó seu dispór na Secretaría do centro.

Documentación necesaria:

No caso de que houbese máis solicitudes que prazas vacantes, habería que BAREMAR. O día 23 de marzo publicarase na nosa web e no taboleiro de anuncios do Centro, os cursos para os que sexa necesario baremar. O prazo de entrega da documentación xustificativa, será do 25 de marzo ó 14 de abril.

Data de publicación de listaxes provisionais: antes do 25 de abril.

Prazo de reclamacións no centro: 5 días hábiles (a partir do día seguinte á publicación).

Publicación de listaxes definitivas: antes do 15 de maio.

Formalización matrícula:
Do 21 ó 30 de xuño para Infantil e Primaria.
Do 30 de xuño ó 10 de xullo para a ESO.
Do 2 ó 10 de setembro (ESO) prazo extraordinario.

INFORMACIÓN DE INTERESE:

O alumnado que sexa admitido no novo centro perderá o dereito de permanencia no de orixe.

TÁBOA DE BAREMACIÓNS

(Aplicable só no caso de que haxa máis solicitudes que prazas vacantes)                     

CRITERIO PUNTUABLEDOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Irmáns no centro e que vaian continuar escolarizados no centro (8  puntos un irmán e 2 puntos polo segundo e seguintes irmáns).Orixinal e copia do Libro de Familia.
Proximidade do domicilio familiar.
O empadroamento do alumno debe de ter unha antigüidade mínima dun ano e estar expedido no ano 2021. (6 puntos se o domicilio se atopa na área de influencia do centro e 3 puntos se está nas áreas limítrofes)
Xustificante familiar do Padrón Municipal.
En caso de non coincidir domicilio familiar e fiscal de ambos proxenitores ou tratarse dun cambio de domicilio con menos dun ano de antigüidade, pediráselles a seguinte documentación:
-copia de escritura ou contrato de aluguer e últimos recibos de subministros (luz, auga…) a nome dun dos proxenitores.
Proximidade do lugar de traballo do pai, nai ou titor legal.
(non é acumulable esta puntuación coa do domicilio familiar).
(4 puntos se o lugar de traballo se atopa dentro da área de influencia do centro e 2 se está nas áreas limítrofes).

>Traballadores por conta allea: certificado  expedido polo empregador e copia do contrato de traballo.

>Traballadores por conta propia:
-Alta censal inicial na Axencia Estatal Tributaria.
-Alta na Tesourería da S.S.

>Funcionarios: Certificación expedida pola Xefatura de Persoal.            

Rendas anuais da unidade familiar.
(A correspondente ó exercicio fiscal do ano 2019)
Suma das casas “Base impoñible xeral” +”Base impoñible do aforro” dividido entre o nº de membros da unidade familiar.
IPREM ano 2019: 6.454,03€ (3, se é inferior a 0,5 veces o IPREM, 2 se é igual ou superior a 0,5 veces o IPREM e inferior a 0,75 veces o IPREM e 1 puntose é igual ou superior a 0,75 e inferior ó IPREM).
Autorizar consulta automática de datos por parte da Consellería de Educación. Na solicitude.
Familia numerosa.
3 puntos por familia numerosa de categoría especial.
2 puntos por familia numerosa de categoría xeral.  
Autorizar consulta automática de datos por parte da Consellería de Educación.  
Familia monoparental. (*) (2 puntos)  Orixinal e copia do Libro de Familia e certificado de empadroamento.
Discapacidade do alumno, pais ou irmáns superior ó 33%.
4 puntos por discapacidade do alumno, da nai, pai ou titor legal 3 e  dalgún irmán ou irmá, 1 punto.
Autorizar consulta automática de datos por parte da Consellería de Educación. Na solicitude.

(*) Familia monoparental: é aquela que está composta por un único proxenitor que non conviva con outra persoa coa que manteña unha relación análoga á conxugal e os fillos menores ó seu cargo, sempre que o outro proxenitor non contribúa economicamente ó seu sustento. Os casos de viuvez ou orfandade, se se percibe unha pensión, non serán considerados familia monoparental.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrar sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí

ACEPTAR
Aviso de cookies